Več o operaciji

naložba v vašo prihodnostVeč o EU skladih

Kratek opis operacije:

Aktivnosti podpornega podjetniškega okolja UIP Univerzitetnega inkubatorja Primorske v letu 2016 in 2017 so predmet OPERACIJE PODPORNIH STORITEV SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2016 IN 2017 »SIO 2016-2017«. Vlogo izvajalskega organa ministrstva na tem programu izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije “SPIRIT Slovenija”. Vsebina operacije podpira delovanje SIO – Subjektov inovativnega okolja v Sloveniji, katerih naloge in aktivnosti so prepoznane kot nujno potrebne za ustvarjanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo, kot tudi za nastajanje novih inovativnih podjetij.

SIO so koncentrirana, infrastrukturna in strokovna središča, katerih najpomembnejše naloge so promocija podjetništva med ciljnimi skupinami opredeljenimi v razpisni dokumentaciji (v nadaljevanju: ciljne skupine), pomoč pri razvoju poslovnih zamisli in komercializacija le-teh. S svojimi aktivnostmi omogočajo dvig števila novonastalih podjetij ter povečanje stopnje preživetja podjetij v zgodnjih fazah razvoja. Med njimi imajo prav posebno vlogo univerzitetni inkubatorji, med katerimi tudi UIP Univerzitetni inkubator Primorske s sedežem v Kopru.

S podporo univerzitetnim inkubatorjem želi operacija in pristojni organ spodbuditi prenos akademskega znanja s fakultet v gospodarstvo, predvsem z uporabo visokotehnološkega znanja, s krepitvijo inovativnosti in s preseganjem meja med panogami ter akademsko hierarhijo, z rezultatom ustvarjanja in rasti inovativnih podjetij z visoko dodano vrednostjo. Operacija in aktivnosti UIP Univerzitetnega inkubatorja Primorske se bodo izvajale izključno v Zahodni kohezijski regiji.

Ciljna skupina vseh aktivnosti so dijaki, študenti in alumni študenti (diplomanti do treh let po diplomi), ki se pojavljajo predvsem kot nosilci inovativnih idej z velikim tržnim potencialom, študenti in izobraženi posamezniki, ki so vključeni v študijski proces oziroma so tega zaključili v zadnjih treh letih ter so nosilci inovativnih idej. Prav tako so aktivnosti usmerjene v inovativna start up podjetja, ki so nastala s podporo v programu akademskega podjetništva oziroma so ustanovitelji podjetja iz ciljne skupine tega programa in potrebujejo podporo pri razvoju, širitvi in vstopu na tuje trge ter pridobivanju specifičnih poslovnih znanj in kompetenc. Posebna pozornost je namenjena tudi pedagoškim delavcem in raziskovalcem s fakultet v vlogi nosilcev inovativnih idej z velikimi tržnim potencialom.

Namen operacije:

Namen OPERACIJE PODPORNIH STORITEV SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2016 IN 2017 »SIO 2016-2017« je, preko subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) vzpostaviti standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. V okviru dejavnosti univerzitetnega inkubatorja bodo aktivnosti usmerjene predvsem v:

  • Identifikacijo podjetniških priložnosti in podjetniških talentov s promocijo podjetniške poti in podjetniškega okolja, identifikacijo in preverjanjem poslovne ideje, ter zagotavljanjem podpore pri razvoju poslovnih idej in oblikovanju le-teh v poslovne modele za zagon podjetij.

  • Razvoj podjetniških idej in ustanavljanje start-up podjetij, z vsebinsko in strokovno podporo razvoju ideje in okrepitvi podjetniških kompetenc, s pripravo podjetniške ideje na začetek podjetniške poti, zagotavljanjem pomoči pri oblikovanju timov, ter posledično zagon novih start-up/spin-off/spin-out podjetij.

  • Podporo pri komercializaciji in fakultetni podpori z zagotavljanjem prilagojene vsebinske podpore za podjetja, podpore testiranju na trgu in pomoč pri spremembah poslovnega modela, pomoči pri pridobivanju investicij in internacionalizaciji, ter zagotavljanjem v med univerzitetnega sodelovanja.

Finančna podpora:

Predmet OPERACIJE PODPORNIH STORITEV SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2016 IN 2017 »SIO 2016-2017« so dodeljena finančna sredstva subjektom inovativnega okolja med katerimi tudi UIP Univerzitetnemu inkubatorju Primorske, z namenom izvajanja aktivnosti, opredeljenih v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) in Pravilniku o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: Pravilnik) za opredeljene ciljne skupine v letih 2016 in 2017.

Skupna okvirna višina dodeljenih sredstev je 3.200.000,00 EUR in sicer 2.700.000,00 EUR v letu 2017, od tega 1.377.000,00 EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in 1.323.000,00 EUR za Zahodno kohezijsko regijo ter 500.000,00 EUR v letu 2018, od tega 255.000,00 EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in 245.000,00 EUR za Zahodno kohezijsko regijo.

Cilji in rezultati operacije:

Cilj OPERACIJE PODPORNIH STORITEV SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETIH 2016 IN 2017 »SIO 2016-2017« je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom hitre rasti. S tem želimo povečati njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo. Cilj OPERACIJE je prepoznati 370 poslovnih idej in inkubacija 160 novih podjetij na ravni celotne Slovenije. Z izvedbo OPERACIJE bodo v obdobju izvajanja med drugimi doseženi naslednji skupni, neposredni, merljivi rezultati in sicer v okviru Sklopa 3: Univerzitetni inkubatorji: prepoznati 70 inovativnih poslovnih idej, ter zagon in inkubacija 30 novih podjetij.

Poleg zgoraj navedenih neposrednih, merljivih rezultatov bo agencija spremljala tudi realizacijo naslednjih kazalnikov:

  1. število organiziranih enodnevnih ali večdnevnih podjetniških dogodkov,
  2. število različnih uporabnikov storitev po spolu in starosti (do 29 let in nad 29 let), pri čemer se vsak uporabnik šteje enkrat, ne glede na število udeleženih aktivnosti,
  3. število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo,
  4. število podjetij, ki so prejela podporo.