Novice

Kaj menijo kandidati za župane o zelenem in socialnem podjetništvu?

12

O projektu LAS ECOSOP ISTRA

Namen projekta LAS ECOSOP ISTRA je spodbujanje zelenega in socialnega podjetništva, tržnega povezovanja lokalnih ekoloških proizvajalcev ter trajnostne lokalne samooskrbe.

Vodilni partner projekta LAS ECOSOP ISTRA je Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, ostali partnerji pa so: Zadruga ekoloških proizvajalcev Istre, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Univerza na Primorskem.

V okviru projekta LAS ECOSOP ISTRA smo na županske kandidate občin: Ankaran, Izola, Koper in Piran smo naslovili naslednja vprašanja:

 • Ali kot kandidat za župana podpirate razvoj zelenega in socialnega podjetništva v občini? Če da - kako?
 • Ali bo občina v vašem mandatu podprla shemo za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj socialnega in zelenega podjetništva (investicije, inovacije ind.)
 • Ali se boste kot župan zavzeli za podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev/dejavnosti (npr. urejanje zelenic)?
 • Ali se boste kot župan zavzeli za nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (npr. finančna sredstva ob zagonu)?
 • Ali se boste kot župan zavzeli za možnost cenejšega ali brezplačnega najema prostorov v lasti občine za opravljanje socialnega podjetništva (Zakon omogoča občinam, da za prvi dve leti socialnega podjetja ponudi lastne prostore v brezplačen najem)?

Odgovore smo prejeli od 12 kanidatov in kandidatk za župana občine Izola in Koper.

 

Občina Izola:

DANILO MARKOČIČ:

Najlepše se vam zahvaljujem za zastavljena vprašanja. Socialno podjetništvo je panoga, ki mi je zelo blizu tako po načinu razmišljanja, kot po dosedanjem delovanju.

Hkrati pa zeleno socialno podjetništvo postaja vse pomembnejši dejavnik blaginje v vseh razvitejših evropskih državah. Bil sem med iniciatorji izolskih projektov kot sta Kilometer nič in Lokali za en tolar. Prvi je spodbujal povezovanje lokalnih pridelovalcev hrane s ponudniki gostinskih in turističnih storitev v Izoli, drugi pa je ponujal možnost zagona dejavnosti, ki so bogatile ponudbo starega mestnega jedra ter možnost druženja Izolank in Izolanov. Pri obeh je bila socialna nota zelo izrazita. Še posebej pa sem vesel vaših vprašanj tudi zato, ker v torek 13. novembra v Baru Hangar tudi sami organiziramo okroglo mizo z mladimi na temo socialnega podjetništva. V okviru okrogle mize bomo spregovorili tudi o nekaterih primerih dobre prakse razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji in tujini ter vas prijazno vabim, da se nam pridružite.

Eden od treh nosilnih stebrov našega programa je Skrb za mlade. V okviru tega stebra predvidevamo tudi obnovo celotnega kompleksa Arrigoni, ki bo v okviru centra mladih prostorsko omogočal več vrst dejavnosti in druženja, med njimi tudi zagon novih oblik socialnega podjetništva. Če mi bodo volivke in volivci zaupali naloge župana, bom vsekakor spodbujal razvoj zelenega socialnega podjetjništva ter preveril vse prostorske možnosti, ki jih ima na voljo občina Izola in bi jih lahko pod ugodnejšimi pogoji ali za omejen čas brezplačno ponudila t.i. startupom s področja socialnega podjetništva. 

Ena od iniciativ, ki jo načrtujemo v prihodnjem mandatu bo tudi aktivno vključevanje občine v shemo t.i. ugodnih mikro kreditov. Prepričan sem, da bi s tem lahko bistveno olajšali začetke delovanja socialnih podjetij, potrebe po tovrstnih projektih pa so širše, saj se s podobnimi težavami srečujejo tudi lokalni kmetje. 

Zakon predpisuje, da občina podeljuje koncesije na podlagi javnih razpisov, ko ni ustanoviteljica, ali lastnica pravnih oseb, ki jim jih podeljuje. Kot župan pa bom poskrbel, da bodo javni razpisi za opravljanje javnih storitev kot so urejanje zelenic pripravljeni tako, da se bodo nanje lahko prijavila tudi socialna podjetja. 

Za konec pa bi želel poudariti, da je moj način dela pogovor in dogovarjanje z vsemi deležniki. Vabim vas, da se v primeru, če mi Izolanke in Izolani zaupajo naloge župana, sestanemo, saj so vaše informacije, znanja in izkušnje s področja socialnega podjetništva nedvomno bogate in skupaj bomo iskali rešitve, ki bodo najbolj učinkovito pomagale spodbujati zeleno socialno podjetništvo v občini Izola.

IGOR CRNIĆ

 • Ali kot kandidat za župana podpirate razvoj zelenega in socialnega podjetništva v občini Izola? Če da - kako?

DA. Vsebino k kateri bi se usmeril na tej točki težko konkretno predlagam saj to ni moje osnovno področje. Je pa oblika take podpore jasna v Sklopu 2 našega načrta aktivnosti (ŠIRŠE ZASTAVLJEN RAZVOJ) kjer načrtujemo Upoštevanje širših možnosti za realizacijo projektov in investicij - ne le proračun, tega tako ali tako ni nikoli dovolj. Treba torej aktivno iskati denar. To pomeni aktivno vključevanje občine v pridobitev evropskih sredstev tako, da bodo olajšale razvoj. Ustreznejša - aktivna podpora pa je tako svetovalna kot v obliki konkretne pomoči z sodelovanjem s podjetji ki želijo po tej poti. 

Kako se lotiti socialnega podjetništva v tem trenutku tezko odgovorim v smislu natančne usmeritve, ki bi jo priporočal. Možnosti je veliko 

Sem pa človek, ki nerad iščem toplo vodo. Primeri dobre prakse in odprte možnsoti so lahko izhodišče. Torej ze obosotjeci projekti kot so : Fair employment, Vključujemo in aktiviramo so dobri modeli. Ravno tako "Usposabljanje na delovnem mestu" kamor gre usmeriti podjetnike, da zaposljujejo kader preko teh ze aktivnih projektov, ki jih trenitno izvaja zavod za zaposlovanje. Morda je tu tudi moznost dodatne vzpodbude iz strani obcine, ce bi podjetja zaposlovala obcane Izole - je pa to stvar obc. sveta na koncu. Predlog bi pa vsekakor bil namestu, ce bodo predstavniki DD izvoljeni. Potem pa naprej. Obcina mora imeti tim ljudi, ki vedo kaj je to Strukturni in investicijksi skladi ali pa vsaj vedo na koga obrniti podjetnike za katero zadevo.  

Zaključek sklopa 2 nšeča načrta aktivnosti pa jasno opredeljuje naš namen "zelene prihodnodti" saj navajamo: Vključitev zelenih virov energije v vse projekte glede na možnosti, lokacijo ter vsebino projektov. Tega se nameravamo držati a spet poudarjam ti občina ne more biti v vlogi "proizvajlca" teh dejstev  je pa dolžna imet vlogo "aktivnega podpornika". Če imajo vsi podjetniki eno oporno točko je to za njih ceneje in dostopneje. Na občini pa je imeti službo za to, ki ne bo sama sebi namen. 

Bistvo je imeti na v občini partnerja, ki lahko kvlaitetno in ciljeno usmerja podjetnike v izrabo sredstev iz 

- Evropskih socialni skladov, katerih tematska podorčja za aktilano razpisno obdobje so: Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini, Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile

- Kohezijskih skladov kterih tematska področja so: Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah, Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov, Podpora prehodu na nizko ogljično gospodarstvo v vseh sektorjih in druga.

 • Ali bo občina v vašem mandatu podprla shemo za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj socialnega in zelenega podjetništva (investicije, inovacije ind.)

Kot povedano izhajam iz javnega sektorja. Konkretne možnosti ne poznam, da bi se natančno opredelil. Vsekakro pa menim, da je tako shemo nujno podpreti. Še bolj kljulno je motivirati podjetnike, da se za take vzpodbude odločijo. Tu je nujno aktivno sodelovanje občine (tu me bo potrebno podučiti kako to lahko občina naredi, verjamem, da to možnost ima) s ciljem podjetnikom narediti tovrstne kredite zanimive. 

 • Ali se boste kot župan zavzeli za podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev/dejavnosti (npr. urejanje zelenic)?

Kot vem in vidim je ta dejavnsot v Izoli že razvita mislim, da je trenitno v domeni komunale in je omejena ravno na Zelenice. Vstop zasebnih socilanih podjetij bi pomenilo veliko obogatitev za Izolo in vsekakor iti dlje od zelenic - strežba v lokalih, pomoč starejšim, vključevaje v delo javnih zavodov (v kolikor obstaja interes) in verjetno je še možnosti. 

 • Ali se boste kot župan zavzeli za nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (npr. finančna sredstva ob zagonu)?

 Znova področje, ki ga ne poznam. V kolikor je na občini "zagotovoti denar" verjamem, da je jasno, da samo moja podpora ne bo dovolj. Spet gre za predlog svetniške skupine ali župana in razpravo. V kolikor pa občine tu lahko odigra neko konkretno vlogo s ciljem, da se podjetnikom ta denar nameni to sploh ni predmet debate. To občina MORA nuditi. 

 • Ali se boste kot župan zavzeli za  možnost cenejšega ali brezplačnega najema prostorov v lasti občine za opravljanje socialnega podjetništva (Zakon omogoča občinam, da za prvi dve leti socialnega podjetja ponudi lastne prostore v brezplačen najem)?

Kolikor vem občina ima neko kar konkretno število takih prostorov. V kolikor so priemrni prosotri za tako dejavnost morajo biti na razpolago. V kolikor pa taka podjetja zaposlujjeo ljudi iz Izole je čas brezplačnega najema lahko bistveno daljši. Vsak osebno dohodek je za občino malo bogatstvo. In to zandje mislim, da že dolga leta vsi pozabljajo. Prazni in zaklenjeni prosotri so samo to ... prostori, ki se uporabljajo pa če tudi za simbolične vsote so prosotri, ki nosijo prihodek. Morda ne v obliki najema a je ta prihodek zanemrljiv. Prosotor se vzdržuje, ljudje imajo mođžnost zaslužka in krog se zavrti. 

--

Sem na stališču, da se tega "država" ne želi lotiti zaradi moči kapitala, ki je v ozadju. Cilje stranke Dobra država verjetno poznate. Če kopiram iz naše spletne strani: ". Teoretična podlaga za »dobro državo« je dejansko delovanje pravne države, ki jo v tem trenutku ovirajo slabe neformalne institucije, pri katerih izpostavljamo korupcijo v najširšem smislu, elitne dogovore, zlorabo oblasti ter klientelizem. Preprosto povedano: pri »dobri državi« gre za državo (in seveda politike), ki je toliko pogumna, da se upre velikemu kapitalu, skušnjavam, in kljub vsem pritiskom lobijev dela za dobro ljudi, državljanov in okolja v katerem živimo." 

Kapitalu to ni v interesu. Vsa nadaljna razprava je brezpredmetna. 

Osebno sem veliko (prostega) časa vložil v zanimive in uporabne projekte v javnem sektorju. Ni mi žal, dosegel sem kar nekaj delovnih mest v času zadnje kar občutne finnčne krize, prepoznavnost enote, ki jo vodim in izboljšavo sistema NMP v korist prebivalcev. Zakaj? Ker je tako prav. 

VOJKO LUDVIK:

 • Kot županski kandidat podpiram razvoj zelenega in socialnega podjetništva v občini Izola
 • Občina bo podprla shemo za najem ugodnejših kreditov
 • Župan se bo zavzel za podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev – urejanja zelenic in za možnostn cenejšega – simboličnega najema prostorov za opravljanje socialnega podjetništva

MILAN BOGATIČ

 • Ali kot kandidat za župana podpirate razvoj zelenega in socialnega podjetništva v občini Izola? Če da – kako?

Socialno podjetništvo je primarno usmerjeno v ustvarjanje novih delovnih mest zlasti za ranljive iskalce zaposlitev na trgu dela, kot so invalidi, starejši nezaposleni iskalci dela na področjih, kjer zaradi nizke dobičkonosnosti zasebni sektor za vlaganja nima posebnega interesa. Družbena korist, ki jo ustvarja socialno podjetništvo, se kaže v družbenih inovacijah, inteligentni rasti, socialni koheziji ter trajnostnem razvoju.

Primarni cilj ni ustvarjanje dobička, z njim se spodbuja sodelovanje, prostovoljno delo in vlaganja, iskanje inovativnih poslovnih rešitev, s katerimi se zasledujejo socialni, okoljski, gospodarski in drugi cilji.

Dejavnosti socialnega podjetništva so  v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZSocP)  opredeljene v osemnajstih sklopih delovanja.

Kot kandidat za župana podpiram razvoj omenjenega podjetništva v občini Izola in osebno menim, da je treba v občini podpreti vsako aktivnost na področju podjetništva, ki bo ustvarjala delovna mesta za ranljive iskalce zaposlitev. Ta podpora je lahko v obliki nudenja nepovratnih finančnih spodbud, možnosti cenejšega najema prostorov v lasti občine ali celo podeljevanja koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih del, ki so v Zakonu opredeljene kot dejavnosti znotraj katerih lahko deluje socialno podjetje.

 • Ali bo občina v vašem mandatu podprla shemo za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj socialnega in zelenega podjetništva (investicije, inovacije ind.)?

Ker je v Sloveniji socialno in zeleno podjetništvo dokaj novo in še ne tako razvito, je vloga občine pri podpori k shemi za najem ugodnejših kreditov in garancij bistvena za vlagatelje.

 • Ali  se boste kot župan zavzeli za podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev/dejavnosti (npr. urejanje zelenic)?

Kot župan se bom zavzel za podelitev koncesij na področjih opredeljenih v ZSocP. Predvsem na tistih področjih delovanja, kjer bo to predstavljalo širitev družbeno koristnega dela.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (npr. finančna sredstva ob zagonu)?

Ker gre pri Socialnem podjetništvu za ustvarjanje novih delovnih mest, zlasti za ranljive iskalce zaposlitev na trgu dela, kjer je nizka dobičkonosnost je bistveno, da se kot župan zavzamem tudi za finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje teh podjetij.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za možnost cenejšega ali brezplačnega najema prostorov v lasti občine za opravljanje socialnega podjetništva (Zakon omogoča občinam, da za prvi dve leti socialnega podjetja ponudi lastne prostore v brezplačni najem)?

Občina Izola ima v lasti poslovne prostore, ki bi jih lahko v zagonskem obdobju namenila socialnim podjetjem brezplačno ali po simbolični višini najemnine, za kar se bom kot župan zagotovo zavzel.

BOJAN ZADEL

 • Ali kot kandidat za župana podpirate razvoj zelenega in socialnega podjetništva v občini Koper oz. Izola? Če da - kako?

Osebno podpiram zeleno in socialno podjetništvo, zato sem bom enako zavzemal tudi kot župan. Do sedaj sem podpiral akcijo nič kilometer glede pridelave zdravega sadja in zelenjave. Kolikor mi čas dopušča tudi sam pridelam čimveč sadja in zelenjave v samooskrbi. Zato tudi podpiram Izolane pri legalizaciji njihovih kažet, da lahko v njih spravijo svoje orodje, ki ga uporabljajo za obdelavo na kmetijskih zemljiščih

 • Ali bo občina v vašem mandatu podprla shemo za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj socialnega in zelenega podjetništva (investicije, inovacije ind.)

Že v mandatu ko sem bil požupan 2007-2010 sem se zavzemal za podporo obrtnikom in podjetnikom, prvenstveno še ribičem in kmetom. Zato se bom tudi kot župan zavzel za spodbujanje socialnega in zelenega podjetništva z ugodnim kreditiranjem, garancijami ter pomočjo pridobivanja sredstev na javnih razpisih.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev/dejavnosti(npr. urejanje zelenic)?

Seveda, saj sem pred leti dokaj uspešno sodeloval pri vodenju javnih del na področju urejanja zelenic, parkov v eni izmed sosednjih občin. Z veseljem bi v funkciji župana Izole s podelitvijo koncesije socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev in dejavnosti nadaljeval svoje delo.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (npr. finančna sredstva ob zagonu)?

Zagotovil bom pogoje in sredstva za finančne spodbude pri zagonu teh podjetij.
 
Ali se boste kot župan zavzeli za  možnost cenejšega ali brezplačnega najema prostorov v lasti občine za opravljanje socialnega podjetništva (Zakon omogoča občinam, da za prvi dve leti socialnega podjetja ponudi lastne prostore v brezplačen najem)?

Vedno sem se zavzemal za pomoč obrtnikom in podjetnikom v deficitarnih poklicih (čevljarji, urarji, mali trgovci s spominki), da so lahko imeli znižano najemnino v občinskih prostorih. Zato se bom tudi za socialna podjetja zavzemal tako, da bodo imela cenejši najem prostorov v lasti občine

 

Občina Koper:

ALEŠ BRŽAN:

Zagovarjam razvoj občine s ciljem čim večje stopnje samooskrbe na vseh področjih in ta razvoj naj bo seveda trajnosten. Zeleno in socialno podjetništvo sta dobrodošla pristopa za doseganje tega cilja. O konkretnih pristopih za spodbujanje teh vrst podjetništva nimamo še izdelanega načrta, pred tem je gotovo najprej potrebno vzpostaviti komunikacijo z vsemi deležniki ali njihovimi predstavniki in poiskati skupne rešitve.

ALAN MEDVEŠ:

 • Ali kot kandidat za župana podpirate razvoj zelenega in socialnega podjetništva v občini Koper? Če da - kako?

Podpiramo. Zato bomo spodbujali nastajanje zadrug,  ki so najbolj demokratična oblika organizacije podjetij, kjer se dosega primerna participacija zaposlenih pri upravljanju in pri dobičkih, hkrati pa zaposleni lahko izvajajo nadzor nad vodstvom zadruge. Zadruge obstajajo lahko v številnih panogah, npr. kot lokalne ekološke kmetijske zadruge, stanovanjske zadruge, tehnološke zadruge, potrošniške zadruge ipd. Tako bomo na primer lokalne ekološke zadruge vključili v preskrbo javnih ustanov (šol, vrtcev, javnih podjetij) s hrano ter tako ustvarili zasnovo lokalnih prehrambenih proizvodno-porabniških verig, saj je lokalna preskrba s hrano ekološko najbolj vzdržna in tudi stroškovno najbolj racionalna. Tehnološke zadruge bi lahko spodbudili za ponoven razvoj industrije, saj je ta pri nas že skoraj povsem propadla. Zadružno organiziranje bomo podpirali tako z izobraževanji, kot z zagotavljanjem primernih prostorov, kot s podpornimi finančnimi shemami.

 • Ali bo občina v vašem mandatu podprla shemo za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj socialnega in zelenega podjetništva (investicije, inovacije ind.)?

Treba je pripraviti celovit pregled finančnega stanja občine. Po tem pregledu se bomo osredotočili na pametno načrtovanje investicij skozi daljše časovno obdobje, kamor bomo vključili vse vidike delovanja občine in tudi dejavnosti v njej. Dolgoročno pa bomo vzpostavili tudi podporne sheme za začetno financiranje razvoja zadrug.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev/dejavnosti(npr. urejanje zelenic)?

V Levici verjamemo v močno in kakovostno mrežo javnih storitev in dejavnosti, ki jih opravljajo javna podjetja. Koncesije razumemo predvsem kot izhod v sili, ko za določeno dejavnost ni zagotovljenega javnega izvajalca.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (npr. finančna sredstva ob zagonu)?

Da, uvedli bomo finančne spodbude za razvoj zadrug. Ob primernih izobraževalnih programih je to ključno, da se lahko mlade skupine seznani in navduši za razvoj oblik skupnostne ekonomije.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za  možnost cenejšega ali brezplačnega najema prostorov v lasti občine za opravljanje socialnega podjetništva (Zakon omogoča občinam, da za prvi dve leti socialnega podjetja ponudi lastne prostore v brezplačen najem)?

Socialno podjetništvo bomo spodbujati tudi tako, da bomo takim podjetjem dali primerno urejene občinske prostore v ugoden najem. Vzpostavili bi tudi “coworking” prostor, kjer bi mladi lažje našli prostor za sodelovanje in za vzpostavljanje novih projektov za bodoče zadruge ali socialna podjetja. Verjamemo, da so tudi prostorski pogoji pomembni pri zagonu takšnih pobud.

MARIJAN KRIŽMAN:

-          Kot župan bom podpiral zeleno socialno podjetništvo in tudi na tak način zmanjševal brezposelnost v naši občini.

-          Občina bo podprla shemo za najem ugodnejših kreditov z nisko obrestno mero. Tako kot garancije tudi kredite z ugodno obrestno mero bom rezerviral v proračunu mestne občine Koper. Investicije so sestavni del proračuna kjer bo dobilo mesto tudi socialno podjetništvo za svoj napredek in razvoj.

-          Podeljevanje koncesij socialnemu podjetništvu za izvajanje javnih dejavnosti lahko ugodno upliva na vzdrževanje mestnega jedra in celotne občine. Javne storitve so deficitarne in prav tu vidim dobrodošlo javno podjetništvo.

-          Socialno podjetje za svoj zagon potrebuje finančna sredstva, predvsem nepovratna kar bom planiral v proračunu in tudi na tak način zagotovil dinamiko na področju zaposlovanja in servisnih dejavnosti za občane.

-          Glede na dejstvo, da zakon omogoča občinam, da za prvi dve leti socialnemu podjetju ponudijo lastne prostore v brezplačen najem bom po izteku tega roka socialnemu podjetju znižal najemnino tako kot vsem najemnikom v Mestni občini Koper. Ponovna oživitev mestnega jedra Kopra je možna z radikalnim znižanjem najemnine in pritegnitvijo trgovcev in obrtnikov v prazne poslovne prostore. Socialno podjetništvo je  dobrodošla komponenta servisnih in drugih dejavnosti  v Mestni občini Koper.

NEVIO MIKLAVČIČ:

Kot kandidat za župana MO Koper podpiram zeleno in socialno podjetništvo. To podjetništvo je usmerjeno v trajnostni razvoj, pri čemer skrbi za ekološko kmetijstvo in ekologijo na sploh, kar se kaže pri skrbi za odpadke, za učinkovito rabo obnovljivih virov. Pa tudi za socialno podjetništvo, kar je navidezno v nasprotju z logiko kapitala, ki bi želelo tržiti čim večji dobiček in pri tem pozablja, da je človeško delo bistveno pri vsaki pretvorbi energije in da je zaposlovanje ljudstva temeljno, da ljudje ohranjajo dostojanstvo. Z razvojem proizvodnih sredstev in robotizacije, ki smo ga deležni v tem stoletju, je bolj kot očitno, da za enako količino proizvedene hrane ali česarkoli, potrebujemo manj ljudi. Ostali ljudje, ki jih nadomeščajo roboti, pa morajo svojo človeškost kazati s primernimi deli.

Shemo za najem ugodnejših kreditov bomo podprli.

Zavzel se bom za podelitev koncesij socialnim podjetjem, da bodo lahko opravljala javne storitve kot so na primer urejanje zelenic, kontrola plačane parkirnine in podobno.

Zavzel se bom za finančno spodbudo pri zagonu takih podjetij.

Zavzel se bom za to, da bodo socialna podjetja imela cenejši ali celo brezplačni najem prostorov v lasti občine.

VALTER KRMAC:

 • Ali kot kandidat za župana podpirate razvoj zelenega in socialnega podjetništva v občini Koper? Če da - kako?

Da, podpiram razvoj zelenega in socialnega podjetništva, ki predstavlja pomemben razvojni moment in potencial tudi v naši občini in regiji, tako v kmetijstvu, turizmu, okoljskem in socialnem sektorju. Nekaj zanimivih primerov lahko opazimo v sosednjih regijah, kjer se izvajajo programi re-uporabe različnih odpadnih materialov in dobrin, ki jih dejansko zavržemo oz. jih ne uporabljamo več, ter delovanje kmetov v t.i. kooperativah ali zadrugah s socialno ekološkim značajem, kot je npr. urejeno v sosednji Italiji. Vse večje pa je zanimanje tudi po razvoju tovrstnega »trendovskega« podjetništva v socialnem sektorju, kjer se razvijajo konkretne ideje pri zagotavljanju socialnih storitev marginalnim skupinam, starejšim ter osebam s posebnimi potrebami.

 • Ali bo občina v vašem mandatu podprla shemo za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj socialnega in zelenega podjetništva (investicije, inovacije ind.)

Da, seveda. Zagon vsakega podjetja je odvisen od razpoložljivega kapitala in sredstev na voljo. Kot župan, si bom prizadeval za vsakršno spodbujanje novih podjetij, saj bomo tako tudi razbremenili socialne transferje. Ugodna podjetniška politika bo sama kreirala nova delovna mesta, ter ustvarjala večje zadovoljstvo v celotni družbi. Pomembno pa je dejstvo, da je socialno podjetništvo že itak samo po sebi usmerjeno v zagotavljanje konkretnih pozitivnih družbenih učinkov, zato ga bom umestil med prednostne usmeritve, ter zagotovil tudi ustrezne podpore novim podjetjem, da bodo ti učinki vidni v najkrajšem možnem času.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev/dejavnosti(npr. urejanje zelenic)?

Da. To je pomemben vidik, saj je status socialnega podjetja že sam po sebi prepoznaven certifikat zagotavljanja pozitivnih družbenih učinkov. Možnosti vidimo predvsem kot navajate v »zelenem sektorju« in »zelenih delovnih mestih«, ne smemo pa pozabiti še na številne drugi perspektivne sektorje kjer vidimo možnost sodelovanja, kot so določene nadzorne službe, predvsem tudi vezane na podeželski prostor in območja izjemnih naravnih in kulturnih vrednot.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (npr. finančna sredstva ob zagonu)?

Da. Na to vprašanje sem delno že odgovoril. Občina mora najprej opredeliti prednostne sektorje in ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev, tudi na ravni gospodarskega sektorja.  Zeleno gospodarstvo, ki vključuje tudi socialna podjetja bo del te strategije. Ne želimo si, da bi preveč posegali v konkurenčnost podjetij, vendar pa lahko ustvarimo enakopravne za vse enake ugodne pogoje, kjer bomo novim podjetjem zagotovili lažji preskok v fazo komercializacije. Poznam primere, kjer občina aktivno sodeluje pri zagotavljanju infrastrukture in podpornih storitev novim, mladim podjetjem.  

 • Ali se boste kot župan zavzeli za  možnost cenejšega ali brezplačnega najema prostorov v lasti občine za opravljanje socialnega podjetništva (Zakon omogoča občinam, da za prvi dve leti socialnega podjetja ponudi lastne prostore v brezplačen najem)?

Da. Se strinjam, da je to zelo dober primer ukrepa, kjer bi spodbudili nova podjetja k lažjemu zagonu, ter omogočili večji interes mladih po podjetništvu. Delno to že izvaja podjetniški inkubator v Kopru, ki pa je v lasti Univerze na Primorskem. Želim si, da bi enkrat imeli skupno in enotno podporno okolje za nova podjetja, ne samo na ravni naše občine, ampak na ravni celotne naše regije, od Pirana do Ankarana.

OLGA FRANCA

 • Ali kot kandidatka za županjo podpirate razvoj zelenega in socialnega podjetništva v občini Koper? Če da - kako?

DA, skupaj z UIP bomo pripravili strategijo razvoja zelenega in socialnega podjetništva, usmerjeno po ključnih potrebah občanov in občank. Strategijo bo sprejel OS, zagotovoljeno bo kontinuirano financiranje. Vključili bomo v izvajanje več deležnikov od Obalnega doma upokojencev Koper, Zavoda Sopotnik ...

 • Ali bo občina v vašem mandatu podprla shemo za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj socialnega in zelenega podjetništva (investicije, inovacije ind.)

BOMO PODPRLI, SAJ DOSLEJ NI BILO USTREZNE PODPORE.

 • Ali se boste kot županja zavzeli za podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev/dejavnosti (npr. urejanje zelenic)?

Seveda, ne le za urejanje zelenic, temveč za spekter dejavnosti za pomoč občanom in občankam, mladim, invalidom, socialno ogroženim, brezposlenim ...

 • Ali se boste kot županja zavzeli za nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (npr. finančna sredstva ob zagonu)?

DA, nudili bomo finančno podporo, zagotovili brezplačne prostore, oglaševanje, pravno podporo, ... Večji del stroškov bo nosila MOK, saj ne gre le za plemenito delo, temveč nujno potrebne aktivnosti.

 • Ali se boste kot županja zavzeli za  možnost cenejšega ali brezplačnega najema prostorov v lasti občine za opravljanje socialnega podjetništva (Zakon omogoča občinam, da za prvi dve leti socialnega podjetja ponudi lastne prostore v brezplačen najem)?

DA, brezplačni prostori in tudi za stroške obratovanja. Pomembno se mi zdi tudi, da bi odprli dve restavraciji sosicalnega podjetništva po vzoru dobrih praks v naših občinah in tujini. 

GAŠPAR GAŠPAR MIŠIČ

 • Ali kot kandidat za župana podpirate razvoj zelenega in socialnega podjetništva v občini Koper? Če da - kako?

Kot kandidat za župana razvoj socialnega in zelenega podjetništva v MOK zelo podpiram, saj sta temelja trajnostnega razvoja lokalne skupnosti in imata nanjo ogromen vpliv. Novo vodstvo MOK bo spodbujalo razvoj zelenega in socialnega podjetništva z različnimi ukrepi, kot so nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih in zelenih podjetij ter preko različnih razpisov za podporo projekom, ki se bodo izvajali v okviru socialnega in zelenega podjetništva. Z javno-zasebnimi partnerstvi si bomo prizadevali za izboljšanje podpornega okolja in spodbujanje krožnega gospodarstva. Cilj zelenega in socialnega podjetništva bo ustvarjanje novih stalnih delovnih mest v občini ter izboljšanje kvalitete življenja in okolja. Razvoj zelenega in socialnega podjetništva v MOK je možen na različnih področjih, kot so: razvoj in oživitev starega mestnega jedra, razvoj in promocija podeželja, razvoj ekološkega kmetijstva, razvoj novih zelenih tehnologij in postopkov, trajnostni urbani razvoj, razvoj turističnih produktov, zmanjševanje brezposelnosti, zaposlitev mladih, zaposlitev ranljivejših skupin, nudenje različnih socialnih in družbenih storitev, spodbujanje zdravega načina življenja, razvoj obrti idr.

 • Ali bo občina v vašem mandatu podprla shemo za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj socialnega in zelenega podjetništva (investicije, inovacije ind.)

 Občina bo v našem mandatu prevzela aktivno vlogo pri razvoju socialnega in zelenega podjetništva. Z različnimi ukrepi bo spodbujala razvoj socialnih in zelenih podjetij tako na ravni občine, kakor tudi s povezovanjem na ravni regije. Proučili bomo možne ukrepe, ki nam jih omogoča veljavna zakonodaja, in se glede na potrebe in možnosti lokalne skupnosti in lokalnega prebivalstva odločili za najprimernejše. Vsekakor med te ukrepe spada tudi shema za najem ugodnejših kreditov in garancij za razvoj socialnega in zelenega podjetništva.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje javnih storitev/dejavnosti (npr. urejanje zelenic)?

 Kot župan se bom zavzemal za podelitev koncesij socialnim podjetjem za opravljanje različnih javnih storitev in dejavnosti, ki se do sedaj niso zagotavljale oziroma so se zagotavljale v premajhnem obsegu. Gre za vrsto dejavnosti na lokalni ravni, pri izvajanju katerih so lahko socialna podjetja zelo uspešna. To so na primer dejavnosti s področja urejanja in ohranjanja okolja, področja izobraževanja o okolju in ponovne uporabe izdelkov idr.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij (npr. finančna sredstva ob zagonu)?

 Socialno podjetništvo je tesno povezano z lokalnim okoljem, saj socialna podjetja z njihovo dejavnostjo dosegajo velik vpliv na skupnost, v kateri delujejo. Kot župan MOK se bom zavzemal za večplastno spodbujanje socialnega podjetništva preko različnih ukrepov, med katere spadajo tudi nepovratne finančne spodbude za ustanavljanje in delovanje socialnih podjetij.

 • Ali se boste kot župan zavzeli za možnost cenejšega ali brezplačnega najema prostorov v lasti občine za opravljanje socialnega podjetništva (Zakon omogoča občinam, da za prvi dve leti socialnega podjetja ponudi lastne prostore v brezplačen najem)?

 Vsekakor se bom zavzemal za ugodnejši najem občinskih prostorov za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva oziroma za brezplačni najem preko različnih razpisov za podporo projekom, ki se bodo izvajali v okviru socialnega in zelenega podjetništva.

 

 

 

Iz odgovorov je razvidno, da se kandidati za župana, ki so se odzvali, v večini zavedajo pomena zelenega in socialnega podjetništva ter se bodo v primeru izvolitve prizadevali za podporo in razvoj le tega.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Igor Vovk, projektni sodelavec

 

Za morebitna vprašanja vam ostajam na razpolago na  iTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.